AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

STOWARZYSZENIE


21 grudnia 2009 r. – Walne Zgromadzenie nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak”  z siedzibą w  I LO w Łapach.

Mail Stowarzyszenia

Telefon kontaktowy: 85 715 2702


Najważniejsze cele Stowarzyszenia to:

1. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły.

2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.

3. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów - organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek edukacyjnych, turystycznych, wypoczynkowych oraz sportowych.

4. Nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły.

5. Wzbogacanie wyposażenia szkoły i poprawa warunków jej funkcjonowania.

6. Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.

7. Zakładanie i prowadzenie szkół  na wszystkich poziomach nauczania oraz zapewnienie młodzieży opieki wychowawczej i możliwości nauki szkolnej.

 

 

 Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

1. Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2. Organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek,

3. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

4. Podejmowanie innych działań niezbędnych dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego statutowych celów.

 

11 stycznia 2010r – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Łapski ogólniak” powołało Zarząd.

 

Skład  Zarządu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak”  (11.01 2010 – 30.11.2012)

Wojciech Michał Płoński – prezes zarządu

Zenon Borowski – wiceprezes zarządu

Renata Rodowicz – Holak  - sekretarz 

Dorota Roman – skarbnik 

Zbigniew Płoński – członek zarządu

 

18 stycznia 2010r – prezes Stowarzyszenia złożył wymagane dokumenty w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w  celu zarejestrowania działalności Stowarzyszenia.

2 lutego 2010r – Stowarzyszenie „Łapski ogólniak” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347947.

W czerwcu 2010r – Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wzięli aktywny udział w przygotowaniach 65-lecia szkoły oraz III Zjeździe Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

22 września 2011r – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia powołało Niepubliczne Gimnazjum w Łapach.

6 grudnia 2011r – Stowarzyszenie złożyło w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wniosek o wydanie opinii o utworzeniu Niepublicznego Gimnazjum.

15 maja 2012r – Stowarzyszenie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Białymstoku zorganizowało konkurs piosenki obcojęzycznej "

 Śpiew i języki to moja pasja" , które promowało nowe talenty wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu białostockiego.

31 maja 2012r – otrzymanie pozytywnej odpowiedzi zezwalającej na podjęcie działalności Niepublicznego Gimnazjum w Łapach z dniem 1 września 2012r.

12 czerwca 2012r – na wniosek prezesa Stowarzyszenia burmistrz Łap wpisał Niepubliczne Gimnazjum w Łapach do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Łapy.

12 czerwca 2012r – walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Łapski ogólniak” powołało na stanowisko dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Łapach panią Anetę Łupińską.

1 września 2012r – pierwsza klasa rozpoczęła edukację w Niepublicznym Gimnazjum w Łapach.

Gimnazjum zapewnia bezpłatną naukę, przyjazną atmosferę, bardzo dobry poziom nauczania, indywidualne podejście do każdego ucznia, szerokie możliwości rozwijania własnych zainteresowań przez każde dziecko, bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz naukę na jedną zmianę,

30 listopada 2012 r – podjęto uchwałę o wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia "Łapski ogólniak" w związku z upływem kadencji poprzedniego zarządu. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak”   (01.12.2012 – 05.06.2013)

Wojciech Michał Płoński – prezes zarządu

Wioletta Swisłocka - Gajdowska – wiceprezes zarządu

Renata Rodowicz –Holak – sekretarz 

Dorota Roman – skarbnik 

Jacek Perkowski – członek zarządu

 

30 listopada 2012 r – dokonano zmiany statutu Stowarzyszenia "Łapski ogólniak"

Do celów realizowanych przez Stowarzyszenie dodano zakładanie i prowadzenie szkół  na wszystkich poziomach nauczania oraz zapewnienie młodzieży opieki wychowawczej i możliwości nauki szkolnej.

 30 kwietnia 2013r – zorganizowano II edycję  konkurs piosenki obcojęzycznej "

 Śpiew i języki to moja pasja".

Cele konkursu:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych uczniów,
  • zainteresowanie uczniów kulturą państw obcojęzycznych oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie,
  • kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów oraz ich kultury i języka.

5 czerwca 2013 r – Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Łapski ogólniak" dokonało zmiany składu zarządu.


Skład Zarządu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak”   (06.06.2013 – do chwili obecnej)

Wojciech Michał Płoński – prezes zarządu

Wioletta Swisłocka - Gajdowska –wiceprezes zarządu

Joanna Murawska  - sekretarz

Hanna Wiercińska – skarbnik 

Kinga Komar-Łapińska – członek zarządu 

Jubileusz 75-lecia szkoły