AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

EWD


EWD edukacyjna wartość dodana jest miarą efektywności nauczania w szkole - porównuje wyniki uczniów po egzaminie gimnazjalnym i po egzaminie maturalnym, a więc pozwala statystycznie oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.

 

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.
Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Średni wynik egzaminacyjny i EWD, czyli wskaźnik efektywności nauczania, to miary komplementarne. Łącznie dają pełniejszą informację o szkole, niż każdy z nich z osobna. Konsekwencją tego, że  uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność statystyczną szacowania wskaźników położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy. Wielkość elipsy graficznie przedstawia stopień tej niepewności. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględnia się w obliczeniach, tym mniejsza niepewność i mniejsza tym samym elipsa.


Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.


  1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.
  2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka).
  3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).
  4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).
  5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).


Oprócz typów głównych można zaobserwować również typy pośrednie: szkoły o przeciętnych wynikach i niskiej/wysokiej EWD oraz szkoły o przeciętnej efektywności (EWD) i niskich/wysokich wynikach maturalnych. W tych przypadkach elipsy szkół leżą na osi pionowej lub poziomej, odpowiednio.

Powyższe punkty odniesienia mają pomóc w interpretacji położenia szkoły w układzie współrzędnych, a nie w kategoryzacji szkół.


Wyniki I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w latach 2010 - 2012


Język polski w powiecie i w województwie.


         Przedmioty humnistyczne w powiecie i w województwie.


               

     


Matematyka w powiecie i w województwie.


         Przedmioty matematyczno-przyrodnicze w powiecie i w województwie.


         
Jubileusz 75-lecia szkoły